Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

 

 1. GİRİŞ

 

 1. Amaç ve Kapsam

 

Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, faaliyetlerimiz sırasında temasta bulunduğumuz tüm gerçek kişilerin, Anayasal bir hak olan kişisel verilerinin korunmasına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanmasına azami önem vermekteyiz.

 

Bu doğrultuda, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 

Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile, kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, korunması, saklama ve imha sistemlerimiz ile temel ilkelerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 

İşbu Politika kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi için kullanılan tüm fiziksel ve elektronik veri kayıt sistem ve ortamlarını kapsar.

 

 1. Tanımlar

Tanım

Açıklama

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anayasa

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Jura

Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İmha

Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verileri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları kişisel verileri işleme envanteri

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesi işlemi

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılmaz hale getirilmesi işlemi

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik İmha

KVKK’da yer alan kişisel verileirn işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri, saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Ürün veya Hizmet Alan

Jura ile sözleşme ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişiler

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

 

Jura, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Bu kapsamda KVKK’nın 5. maddesi gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekte, kanunlarda öngörülen ve/veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Ayrıca KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verileirn işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere de uygun hareket etmekte, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine  uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmakta, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, İlgili Kişi’yi aydınlatmakta ve İlgili Kişi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

Jura tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nin 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişise veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur.

 

Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket edilmekte; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye önem verilmektedir.

 

Kişisel verilerin doğru ve güncel olması: İşlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilmektedir. İlgili Kişi’ye bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınmaktadır.

 

Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi: Her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçları tespit edilmekte ve bu amaçların hukuka uygun olmasına riayet edilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması: Veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirmek için gerekli olan kişisel veriler sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilein işlenmemesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesi: Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

 

Jura tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlar şu şekildedir:

 

İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nın olması: İlgili Kişi’nin kişisel verileri, özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde işlenebilmektedir.

 

Fiili imkânsızlık nedeniyle İlgili Kişi’nin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması: Rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan İlgili Kişi’ye ait kişisel veriler, İlgili Kişi’nin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması: İlgili Kişi ile Jura arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti açık rıza aranmaksızın gerçekleştirilebilmektedir.

 

Veri Sorumlusu’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütmesinin zorunlu olması: Yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

İlgili Kişi’nin kişisel verilerini alenileştirmiş olması: İlgili Kişi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve bu alenileştirme sonucu herkesin bilgisine açılarak ulaşılabilir hale gelmiş olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde İlgili Kişi’nin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: İlgili Kişi’nin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla, kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde öncelikle işleme faaliyeti sonucunda Jura’nın elde edeceği meşru menfaat belirlenir. Kişisel verilerin işlenmesinin İlgili Kişi’nin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası  etkisi değerlendirilir ve dengenin bozulmadığı kanaatine varıldığı takdirde, açık rıza aranmaksızın işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir.

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

 

KVKK’nın 6. maddesindeki özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Jura, özel nitelikli kişisel verileri KVK Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 

-İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nın olması,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle İlgili Kişi’nin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili Kişi’nin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

-Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,

-İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,

-Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması.

 

 1. JURA TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

 

Jura tarafından KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politika’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde İlgili Kişi’nin Kimlik, İletişim, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Diğer (Plaka Bilgisi), Finans, Fiziksel Mekan Güvenliği, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Hukuki İşlem, Özlük, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Sağlık Bilgileri kategorilerine dahil kişisel verileri işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Jura, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak İlgili Kişi’nin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlar, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve diğer ilgililere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

İlgili Kişi’nin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Jura tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

-Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

-Kişisel verilerin aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

 

-Kişisel verilerin aktarılmasının bir hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

-Kişisel verilerin İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde aktarılması,

 

-Kişisel verilerin aktarılmasının Jura’nın veya İlgili Kişi’nin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 

-İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Jura’nın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Özel nitelikli kişisel veriler Jura tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilmektedir.

 

-İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nın olması,

 

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

-Fiili imkânsızlık nedeniyle İlgili Kişi’nin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması,

 

-İlgili Kişi’nin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,

 

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 

-Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,

 

-İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,

 

-Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması.

 

 1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

Kişisel veriler, yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı ve aktarım yapılacağı yabancı ülke, yabancı ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı, İlgili Kişi’nin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, aşağıda belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanması halinde yurt dışına aktarılabilir:

-Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı,

-Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı,

-Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

 

Yeterlilik kararının bulunmaması ve yukarıda ifade edilen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızi olmak kaydıyla sadece aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde yurt dışına kişisel veri aktarabilir:

-İlgili Kişi’nin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma Açık Rıza vermesi,

-Aktarımın, İlgili Kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması,

-Aktarımın, İlgili Kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması,

-Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması,

-Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Jura, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için uygun  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

Jura’nın benimsediği veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:

 

-Kişilere verilerin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi verilmesi,

 

-Bu amaçlar için kişilerin temel hak ve özgürlüklerine bir zarar gelmemek üzere, gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlenmesi ve gereğinden fazla verinin işlenmemesi,

 

-İşlenen kişisel veri kategorilerinin envanterinin tutulması,

 

-Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel tutulması,

 

-Kişisel verilerin hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlenmesi,

 

-İşbu Politika’nın hazırlanması,

 

-Tüm kişisel verilerin, uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik KVKK’nın ve ikincil mevzuatın ayrıca KVK Kurulu’nun belirlediği gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 

-Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verilerin işlenmesi.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

 

Jura kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetlerin tabi olduğu mevzuatta öngörülen asgari sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Mevzuatta bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

 

Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen periyodik imha sürelerine veya İlgili Kişi’nin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Jura, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, İlgili Kişi’yi aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler İlgili Kişi’nin kendisinden elde ediliyor ise elde etme sırasında; İlgili Kişi’den elde edilmiyor ise kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içinde; ancak her durumda da İlgili Kişi’nin talebine bağlı olmaksızın İlgili Kişi’ye,

 

- Jura’nın kimliği,

 

- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 

- Kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,

 

- Kişisel veri toplamanın yöntemi,

 

- Kişisel veri toplamanın hangi hukuki sebebe dayandığı,

 

- İlgili Kişi’nin KVKK 11. maddesinde sayılan diğer hakları,

 

açıklanır.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

Kişisel verilere ilişkin olarak İlgili Kişi’nin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

 

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

- Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili Kişi işbu maddede sayılı haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe olarak yapmak kaydıyla, Başvuru Formu’nu yazılı şekilde doldurararak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden bildirmiş olduğu ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Jura’ya iletebilecektir.

 

 1. JURA’NIN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

 

Jura, İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

İlgili Kişi’nin başvuruları kabul edebileceği gibi gerekçesi açıklanarak reddedebilecektir. İlgili Kişi’nin başvurusuna cevap, İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilecektir.

 

İlgili Kişi’nin, Politika’da İlgili Kişinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması başlıklı X. sayılı başlığı altında yer alan haklara ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Jura’ya iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talep ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve KVK Kurulu tarafından belirlenen koşulların sağlanması halinde tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

 • POLİTİKANIN YÜRÜLÜĞÜ

 

Jura tarafından düzenlenen işbu Politika 07/06/2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda gerekli güncellemeler yapılacak ve duyurulacaktır.

 

Poltika, https://jurastore.co/ intenet adresinde yayımlanır.